Kerkordedocumenten en regelingen

Download hier de kerkorde voor de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken, en hieronder de bijhorende regelingen

N.B. Kerkorde en regelingen moeten altijd in samenhang gelezen en toegepast worden. Dat geldt met name voor de regelmatig in de kerkorde voorkomende uitdrukking ‘met medewerking van de daartoe ingestelde landelijke commissie’. De regeling maakt steeds duidelijk om welke commissie(s) het dan gaat en waaruit die medewerking bestaat

Onderaan deze pagina staan eerder gepubliceerde kerkordedocumenten. 

VASTGESTELDE REGELINGEN – april 2023

A2 – verbindingsformulier
A3 – wijziging van de kerkorde
B4 – beroepbaarstelling
B4 – goedkeuring aanvaarde roeping
B4 – roeping predikant
B4 – roeping voor bepaalde tijd of deeltijd
B5 – bijzondere situaties
B5 – predikant in opleiding
B5 – Statuut Bureau Studiefinanciering
B5 – Statuut Theologische Universiteit
B5 – vervolgonderwijs voor predikanten
B6 – kerkelijke zorg voor de predikant
B7 – predikant met een bijzondere taak
B8 – bijzondere preekbevoegdheid
B9 – emeritaat
B10 – ontheffing predikant
B11 – non-actiefstelling predikant
B12 – losmaking predikant
B13 – afzetting predikant
B13 – schorsing predikant
B18 – afzetting ouderling of diaken
B18 – schorsing ouderling of diaken
B19 – kerk zonder ouderlingen
B20 – kerkelijk werker
B21 – gedragscode – voorlopig
B21 – klachtrecht seksueel misbruik
C4 – aanvraag kinderdoop
C8 – liturgische formulieren
E5 – huishoudelijke regeling synode
E7 – financiën landelijk kerkverband
E7 – missionaire steunverlening
E7 – Statuut KerkPunt
E8 – plaatselijk contact met andere kerken
E8 – relatie met de CGK
E8 – relatie met de vGKN
E8 – samenwerkingsgemeente
E8 – verwantschapsrelatie regionaal
E9 – relatie met kerken in het buitenland
F5 – beroep
F6 – hoger beroep
F7 – herziening
F5-F6-F7 – kerkelijke rechtspraak
F5-F6-F7 – toelichting bij kerkelijke rechtspraak
G2 – KvK en ANBI

Eerder gepubliceerde kerkordedocumenten:

64.5.a – Kerkorde – eerste lezing – nov. 2021
64.5.b – Kerkorde – eerste lezing – met toelichting – nov. 2021
64.5.c – Begrippenlijst bij Kerkorde – eerste lezing – nov. 2021

64.2 – WTK rapport – Reactie op inbreng classes en regio
64.3 – WTK – Verzameldocument reacties van classes en regio’s
64.5 – WTK – Rapport Landelijke Regelingen
64.9 – WTK – Aanvullend rapport