15 april: “Wat gescheurd was, wordt weer heel”

15 april: “Wat gescheurd was, wordt weer heel”

15 april 2023 Nieuws 0

Deze laatste bijeenkomst van de LV/GS van Zoetermeer vindt plaats in het Kompas in Zoetermeer, dus in de stad waar de LV/GS ook begonnen is en die als samenroepende kerk haar naam aan deze vergadering verbonden heeft. Allereerst leest ds. Jan Mudde uit 1 Korintiërs 13, en hij benoemt nadrukkelijk dat al het werk dat in de afgelopen maanden en jaren verzet is met het oog op de eenwording daadwerkelijk gedragen is door liefde voor God en onderlinge liefde. Hij gaat voor in gebed.

Scriba ds. Peter Sinia controleert de presentie; preses ds. Dinand Krol doet namens het moderamen een aantal mededelingen.

Op 21 maart jl. overleed ds. Henk de Jong op 91-jarige leeftijd. Ds. Mark Janssens spreekt een in memoriam uit. Ds. De Jong heeft geleden onder de breuk in de jaren 60, die hij meemaakte in Wageningen Later is daar door de GKv Wageningen spijt over betuigd. Op latere leeftijd heeft ds. De Jong. Wat hem typeerde was de combinatie van vroomheid en ruimte voor wezenlijke vragen, gedragen door het fundament van het geloof. In 2014 werd aan de TU-Kampen de ds. Henk de Jong-leerstoel ingesteld. Ds. Mark Janssens typeert ds. De Jong als een knappe geleerde en een bevindelijke gelovige.

Twee verstrekkende en al lang voorbereide besluiten staan op de agenda. De Kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken wordt op één tegenstem na unaniem vastgesteld, en het formele besluit om per 1 mei a.s. als NGK en GKv een herenigde nieuwe kerkgemeenschap te vormen wordt met algemene stemmen aangenomen. De ondertekende eenwordingsbesluiten worden aangeboden aan de scriba van de kerk van Zoetermeer. Dankbaar zingen de aanwezigen samen het lied ‘Ere zij aan God, de Vader.’

LV-voorzitter Frans Schippers spreekt op dit memorabele moment woorden van dank. Allereerst aan het adres van Ad de Boer, voorzitter van de Regiegroep. In zijn reactie betrekt De Boer nadrukkelijk de andere leden van de Regiegroep in deze dankbetuiging. GS-scriba Sybren Stelpstra licht een tipje van de sluier op van het nieuwe Jaarboek voor de nieuwe NGK; het werk daaraan vordert, en het boekje wordt zo spoedig mogelijk gepresenteerd.

De beide voorzitters sluiten achtereenvolgens de gezamenlijke Landelijke Vergadering en de Generale Synode van Zoetermeer, opnieuw met dankwoorden. Hij noemt het werk van de leden van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde, de mensen die zich ingespannen hebben voor de harmonisatie van de pensioenen, commissies en deputaatschappen die in de afgelopen decennia, de griffie en vele anderen hebben deze stap naar eenwording mogelijk gemaakt. Er zijn kerken en kerkleden die nu een andere koers kiezen en het kerkverband verlaten, dat doet verdriet.

Boven alles klinkt de dank aan God. In afhankelijkheid aan Hem heeft de LV/GS haar werk verricht. God was aan het werk. Het moment van eenwording is geen eindpunt, maar het begin – een doorstart – van een nieuwe kerkgemeenschap.

Na afloop van de slotvergadering van de LV/GS is er een dankdienst belegd, waarin het heilig avondmaal gevierd werd.