3 december: verdere stappen naar eenwording

3 december: verdere stappen naar eenwording

5 december 2022 Nieuws 0

Voorzitter Frans Schippers opent deze nieuwe vergadering van de synode/landelijke vergadering door Matteüs 28: 16-20 te lezen. In zijn meditatie verbindt hij deze tekst met Advent: het geboortefeest van Christus. ‘Jezus doet hier een zeer geruststellende uitspraak: Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Vervolgens geeft Jezus de opdracht om op weg te gaan. Wij zijn als kerken onderweg naar eenwording. Wat een steun: Jezus is met ons alle dagen, tot aan het eind van de wereld. Dat geeft moed en kracht. We hebben vandaag een agenda met punten gericht op eenwording. Ons uiteindelijke doel is dat de kerken daardoor echt werk kunnen maken van hun missie: we zijn hier op aarde om leerlingen te maken. Dat kan als er rust en orde is in de kerken. Laten we ook vandaag zoeken naar wat nodig is voor die orde en rust, in het vertrouwen dat God met ons is.’

De afgevaardigden zingen daarna uit het Liedboek, lied 675: ‘Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht.’

Vieringen
Voorzitter Frans Schippers kondigt daarna aan dat er twee data zijn gekozen om de eenwording van NGK en GKv te vieren. Op vrijdag 12 mei 2023 zal er een landelijke viering zijn. Op zondag 14 mei 2023 kan de eenwording gevierd worden in plaatselijke kerken.

Pensioenen
Een belangrijk thema is nog steeds de harmonisering van de pensioenen voor predikanten. Op deze vergadering is dat niet geagendeerd. Maar binnen een week verschijnt er een inhoudelijk rapport van de Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA). Dat rapport wordt op 17 december toegelicht in de Martuskerk in Amersfoort. Het staat op de rol om door de synode/lv behandeld te worden op 29 januari 2023.

Extra zittingsdagen
Het moderamen van de synode/lv kondigt een drietal extra zittingsdagen aan: 11 februari, 11 maart en 15 april. Op grond van de voortgang van de eerdere vergaderingen wordt bepaald of deze dagen ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden.

Kerkenraden en niet-ambtsdragers
Er volgt een inhoudelijke discussie over de artikelen B1 en B2 van de kerkorde. In deze artikelen wordt bepaald dat ook niet-ambtsdragers kunnen worden betrokken bij de kerkenraad. De Commissie Kerkrecht en Beroepszaken (CKB) ziet haken en ogen. ‘Dit artikel heeft consequenties die niet nog goed doordacht zijn. Kerkrechtelijk wordt hier een enorme wissel omgezet,’ zegt Leendert Verheij van de CKB. Hij noemt verschillende voorbeelden rond predikanten, tucht en avondmaal, waarbij de positie van niet-ambtsdragers onduidelijk is. Kerkrecht en burgerlijk recht gaat hier door elkaar lopen. De vergadering besluit om deze artikelen nog niet te aanvaarden. De Werkgroep Toekomstige Kerkorde zal opnieuw naar deze bepalingen kijken en met een nieuw voorstel komen.

Nieuw deel kerkorde aanvaard
Hoofdstuk F (Besluiten en bezwaren) van de kerkorde is aanleiding tot discussie over wat in de kerkorde geregeld moet worden en wat in regelingen. Over details op dat vlak stemt de Werkgroep Toekomstige Kerkorde nog af met juristen. Onder voorbehoud van wijzigingen die daaruit kunnen voortvloeien, aanvaardt de synode/lv unaniem de hoofdstukken F en G (Extern recht) van de kerkorde. De nieuwe kerkorde is daarmee in tweede lezing grotendeels vastgesteld en afgerond, op een enkel punt na dat op een volgende vergadering terugkeert.

Overgangsrecht
De vergadering bespreekt een aantal voorstellen die te maken hebben met overgangsrecht van twee kerkgenootschappen naar een nieuw kerkgenootschap. Dat vergt een serie procedurele besluiten die tegen 1 mei 2023 moeten worden genomen en die nu al inhoudelijk worden besproken. Aandachtspunt is bijvoorbeeld dat goed wordt geïnventariseerd welke besluiten uit het verleden van GKv en NGK relevant zijn voor het nieuwe kerkgenootschap. In de GKv zijn deze besluiten goed in beeld, in de NGK niet. Kornelis Harmannij van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde licht toe: ‘Als er besluiten zijn die mee moeten, kom er dan mee! We moeten die boven water halen.’

Benoeming Hans Burger tot hoogleraar
De synode/lv bekrachtigt het besluit dat dr. Hans Burger is benoemd tot hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit. Namens beide vergaderingen wordt een felicitatiebrief gestuurd en wordt hem Gods zegen gewenst op zijn werk.

Rapport Regiegroep
In de middag buigt de vergadering zich over de hoofdstukken zeven en acht van het rapport van de Regiegroep. In dit rapport schetst de Regiegroep wat er nodig is om per 1 mei 2023 een gezamenlijk kerkgenootschap te vormen. Een veelheid van onderwerpen wordt besproken: hoe inhoudelijk-strategische keuzes in het nieuwe kerkgenootschap tot stand behoren te komen, hoe daarbij goed geluisterd kan worden naar lokale gemeenten, op welke wijze de begrotingsprocessen ingericht worden, hoe en of commissies vorm kunnen krijgen, waaronder een commissie die zich bezig gaat houden met doelmatige besteding en samenstelling van budgetten. Beide hoofdstukken worden door de vergadering aanvaard.

Sluiting
Hillie van der Streek sluit de vergadering. Zij leest de lofzang van Maria en sluit af met enkele woorden over de verwachting van de komst van Jezus. ‘Laten we op weg gaan en zijn spoor volgen.’  De vergadering wordt afgesloten met het zingen van lied 433 uit het Liedboek voor de kerken: ‘Kom tot ons de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht. Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria ’s kind.’