15 april eenwordingsbesluiten en dankdienst

Het reguliere werk van de LV/GS is op 11 maart jl. afgerond.

Op 15 april kwamen de afgevaardigden nog één keer bij elkaar om de formele eenwordingsbesluiten te bekrachtigen. Om dankbaar het vergaderwerk af te ronden sloot de LV/GS haar werk daarna af met een dankdienst, waarin het heilig avondmaal gevierd werd. Die dienst werd gehouden in Het Kompas in Zoetermeer, de samenroepende kerk van deze LV/GS.

De bijeenkomst van de LV/GS en de samenkomst die daarop volgt, zijn terug te kijken via de livestream op deze website.
De eenwordingsbesluiten kun je hier vinden.

Agenda

Opening, presentie en mededelingen moderamen
In memoriam ds. H. de Jong
Vaststellen KO 2023
Eenwordingsbesluiten
Ondertekening door beide voorzitters
Dankwoorden
Slotwoorden.
Sluiting