11 november: kennismaking en eerste inhoudelijke besprekingen

11 november: kennismaking en eerste inhoudelijke besprekingen

11 november 2022 Nieuws 0

 

 

Synodepreses Dinand Krol opent de vergadering met een overdenking over Exodus 17:8-16. De kern daarvan is dat het erop aankomt om ons oog op Christus gericht te houden, onderweg naar één kerk. In het gebed en met de woorden van Psalm 121 worden die woorden onderstreept.

De ochtendbijeenkomst wordt verder besteed aan een gespreksronde in groepen om met elkaar kennis te maken. Er komen verder praktische en organisatorische zaken aan de orde, zodat de afgevaardigden goed voorbereid aan de inhoudelijke bespreking kunnen beginnen. ’s Middags is er opnieuw een groepsbespreking, nu inhoudelijk, ter voorbereiding op de plenaire bespreking van de kerkorde. Om 15:00 wordt de vergadering plenair voortgezet. Vanaf dat moment wordt ook de livestream gestart.

De kerkorde is op 13 nov. 2021 in eerste lezing vastgesteld en wordt nu opnieuw besproken, na inbreng vanuit classes en regio’s. (Je kunt het document hier vinden.) Eerste onderdeel van de plenaire bespreking is een reflectie op de voorgestelde inleiding op de kerkorde (zie hiervoor het rapport van de Regiegroep, pagina 15). Vanuit de vergadering worden verschillende vragen gesteld: waarom staat het erin, staat er genoeg in, staat het er op de goede manier in, moet het er echt in of kan het gemist worden? De Regiegroep reageert dat bij de bespreking vorig jaar geconstateerd is dat deze inleiding meerwaarde heeft: ze zet de toon en biedt een kader van hoe we kerk willen zijn. Een voorstel om de inleiding in zijn geheel alsnog te laten vervallen haalt het niet.

Een aantal andere stukken passeert de revue. Onder dank voor het verrichte werk worden beide moderamina (GS Goes en LV Zeewolde) gedechargeerd. Over de stand van zaken rond de pensioenharmonisatie zijn de afgevaardigden ingelicht in een tussentijds rapport. Het beleidsplan van de LV wordt na een enkele wijziging vastgesteld. Er wordt afgesproken hoe er met de ingezonden brieven aan de LV/GS vanuit het land wordt omgegaan. Een deel daarvan zal doorgeschoven worden naar de eerste synode van de nieuwe kerkgemeenschap, omdat ze geen betrekking hebben op de hereniging.

De Werkgroep Toekomstige Kerkorde heeft een aantal wijzigingsvoorstellen die binnengekomen zijn vanuit de classes en regio’s direct al verwerkt. De LV/GS zal het overige commentaar en de suggesties die binnengekomen zijn beoordelen en bij instemming verwerken in de definitieve versie van de kerkorde. In een algemene ronde stellen afgevaardigden al een aantal dingen aan de orde. De Regiegroep/WTK komt met een antwoord. Kerkrechtexperts uit eigen kring en uit andere kerkgenootschappen zijn voorafgaand en tijdens het opstellen van de kerkorde meer dan eens geraadpleegd, onder wie mensen uit de NGK- en GKv-commissies. Dat is en blijft een open gesprek. Ook is op dit moment nog niet al hun advies en commentaar verwerkt.