11 maart: LV schaart zich achter pensioenvoorstel

11 maart: LV schaart zich achter pensioenvoorstel

13 maart 2023 Nieuws 0

De opening wordt verzorgd door GS-voorzitter ds. Dinand Krol. Hij leest Jozua 5:13-15 en refereert aan de grote opgave waar het volk Israël voor stond bij de inname van Jericho. In afhankelijkheid van de HEER en in zijn kracht konden zij het land binnentrekken. Zo hoopt de LV/GS in vertrouwen op Gods aanwezigheid vandaag opnieuw vergaande besluiten te nemen over de aanstaande eenwording van NGK en GKv. Na gebed en het zingen van Psalm 96:3 en 4 (NPB) controleert NGK-scriba Peter Sinia de presentie.

Het moderamen heeft de LV/GS gediend met een Notitie verantwoordelijkheid en solidariteit rond de pensioenvoorziening, ter voorbereiding op de bespreking van de voorstellen voor de pensioenharmonisatie. Er is waardering voor de notitie, maar er worden ook vragen gesteld over nut en noodzaak ervan. In de bespreking wordt meer dan eens gevraagd om de NGK meer tijd te gunnen om zich achter de voorstellen te kunnen scharen; die vraag komt terug bij de inhoudelijke bespreking van het aanvullende rapport van de Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA).

Voorafgaand aan de bespreking daarvan maakt LV-voorzitter Frans Schippers duidelijk wat de inzet is: vrij verkeer van predikanten binnen het toekomstige kerkverband en hun rechtszekerheid, maar ook onderlinge solidariteit binnen de huidige NGK (20 procent van deze kerken is op dit moment al een samenwerkingsgemeente met de GKv) en tussen de huidige NGK en GKv. Vanaf 1 mei zijn zij echt verbonden; met de verschillen die er zijn kunnen we in vertrouwen het gesprek aangaan over de financiële consequenties van dat gegeven.

NGA-voorzitter Wim Martens licht nogmaals een aantal details toe van het aanvullende NGK-rapport voordat de inhoudelijke bespreking daadwekelijk begint. Tijdens die bespreking klinkt vervolgens veel waardering voor het werk dat verzet is door diverse personen en instanties. Het is duidelijk dat de besluitvorming qua tijd wat onder druk staat, maar dat doet niets af aan de grondigheid van de voorstellen en de ruimte die kerken gekregen hebben om zich binnen het korte tijdsbestek de materie eigen te maken en zich er een mening over te vormen. Een heel aantal LV-afgevaardigden geeft aan dat ze vertrouwen hebben in de gepresenteerde voorstellen, maar ook het tegengeluid klinkt: aansluiting van de huidige NGK-kerken bij het straks gesloten VSE-fonds zou een te groot risico vormen en de gevolgen daarvan zijn niet goed te overzien en doordacht.

Na de lunchpauze vat LV-voorzitter Frans Schippers samen wat er gezegd is en beantwoordt hij samen met Wim Martens (voorzitter NGA) de in de eerste ronde gestelde vragen en opmerkingen. In een tweede ronde komen nog suggesties en een aantal amendementen. Dan volgt het moment waarop er door de Landelijke Vergadering over de voorstellen voor de pensioenharmonisatie gestemd wordt, een stemming die als cruciaal wordt beschouwd in de aanloop naar de eenwording van GKv en NGK op 1 mei. De voorstellen worden royaal aangenomen en dankbaar zingen de afgevaardigden daarna samen het lied ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet.’

Ds. Jeroen Sytsma van de Commissie Eredienst licht nieuwe voorstellen toe voor de vragen die gesteld worden bij doop, openbare geloofsbelijdenis en bevestiging van ambtsdragers. Dr. Ad van der Dussen en prof. dr. Hans Burger hebben waardevol advies gegeven in de fase tussen de eerste voorstellen (gepresenteerd o p14 jan. jl.) en de voorstellen zoals ze nu op tafel liggen. Er volgt een uitgebreide bespreking van de nieuwe voorstellen, die inhoudelijk vooral draaien om hoe je woorden geeft aan de zondigheid van ieder mens, en dus ook van de dopeling. In de nieuwe doopvraag wordt dat zo geformuleerd ‘…dat we in de macht van de zonde zijn.’  Ook werden de door de commissie voorgestelde woorden ‘… toch door Christus kinderen van God zijn’ gewijzigd in ‘toch in Christus heilig zijn voor God.’

Hoe zorg je ervoor dat er naar synodes in de toekomst meer vrouwen en jongere mensen afgevaardigd worden? Eerder al presenteerde de Regiegroep een notitie ‘Voorstel diversiteit en werkwijze synode.’ Met de opmerkingen die de vorige keer gemaakt zijn heeft de Regiegroep de notitie aangepast, en nogmaals wordt er over de inhoud ervan doorgesproken. In de bespreking komen een aantal zaken naar voren. De doelen die gesteld worden (streef naar 20 procent vrouwen en een gemiddelde leeftijd van plm. 55 jaar) zijn mooi, maar waarschijnlijk moeilijk te realiseren. Tegelijk is het wel waardevol om de gewenste richting hardop uit te spreken en vast te leggen. Diee getalsmatige doelstellingen, die je wel kunt uitspreken maar niet kunt afdwingen, moeten ingebed worden in de context van het geheel van de voorgestelde synodestructuur.

Er wordt doorgesproken over de taak en het mandaat van de Regiegroep Hereniging tot aan de eenwording op 1 mei a.s. en in de periode daarna. Het moderamen is blij met hun rol en met de samenwerking. De Regiegroep zelf kijkt er enorm naar uit dat hun werk erop zit, maar ziet tot aan de Synode van Deventer nog wel taken, soms in opdracht van anderen in het proces, maar soms ook wel initiërend. De opdracht van de Regiegroep zoals voorgelegd aan de vergadering wordt algemeen aanvaard.

Voorstellen voor benoemingen in commissies worden unaniem aangenomen. Ten slotte ligt er een voorstel voor de formele en officiële eenwordingsbesluiten die op D.V. op 15 april worden genomen. De afgevaardigden krijgen nog even de tijd om die besluiten te beoordelen en de Regiegroep met suggesties ter verbetering te dienen.

Aan het einde van de inhoudelijke vergadering worden expliciet complimenten uitgesproken aan het adres van de voorzitter voor het leiden van deze lange en enerverende vergadering. Regiegroep- en WTK-lid Jan van Dijk verzorgt de sluiting van de vergadering, allereerst met het zingen van het lied ‘Samen op weg gaan, dat is ons gebed’ (Opw. 249). Hij leest uit Johannes 12:20-33 en sluit af met gebed. Het laatste lied dat gezongen wordt is uit het nieuwe Liedboek lied 1005. Om 18:15 vertrekken de afgevaardigden huiswaarts.