11 februari: graag meer vrouwen en jongeren in landelijk kerkenwerk

11 februari: graag meer vrouwen en jongeren in landelijk kerkenwerk

13 februari 2023 Nieuws 0

Voor aanvang van de vergadering van synode en landelijke vergadering is er een informele bijpraatsessie over de harmonisatie van de pensioenen van predikanten. De afgevaardigden krijgen de uitgebreide presentatie te zien die ook al op verschillende regioavonden is gehouden. Op een aantal onderdelen leven nog vragen, die deels mondeling worden beantwoord. Gezien de beperkte tijd wordt een ander deel nog per mail beantwoord.

Bij de opening van de vergadering staat voorzitter Frans Schippers vervolgens stil bij de aardbeving in Turkije. Wat grijpt het kwaad in deze aardbeving heftig om zich heen, zegt hij. ‘Gelukkig komt er beweging in de kerken. Tegelijk denk ik: Heer, hoelang nog. Hoelang kunnen we dit verdragen?’ Schippers gaat in op Matteus 5: 13 – 16. ‘Daarin staat dat wij het zout van de aarde en het licht van de wereld zijn. Laten we het goede doen. De wereld snakt ernaar, naar recht en liefde. Daar hebben wij ons in te bekwamen, tot eer van God de Vader.’ De afgevaardigden zingen uit het liedboek 755: ‘Toch overwint eens de genade’.

De vergadering besluit vervolgens tot het instellen van enkele commissies in het nieuwe kerkverband. De Commissie Kerkelijke Onderzoeken krijgt taken rond onder andere preekbevoegdheid, beroepbaarstelling en bijzondere taken voor predikanten. De Commissie Kerkelijke Adviezen gaat gemeentes adviseren op het vlak van kerkrecht, kerkorde en predikantszaken. Het College voor Kerkelijk Beroep is er voor gemeenteleden, kerkenraden of persoonlijk belanghebbenden die beroep tegen beslissingen willen aantekenen.

De vergadering spreekt zich verder opnieuw uit over de wens voor meer diversiteit onder afgevaardigden en leden van commissies. Vrouwen en jongeren worden op veel plekken gemist. De vergadering spreekt zich uit voor concrete stappen, die zo mogelijk op korte termijn resultaat opleveren. De regiegroep komt terug met een voorstel waarin sterker en concreter wordt gestuurd op meer diversiteit.

Scriba Sybren Stelpstra sluit af met een overdenking op basis van Jesaja 28.

 

Bekijk hieronder de korte video-impressie.